ARTIKEL 1 – TOEPASSINGSGEBIED, ALGEMENE PLICHTEN VAN DE BESTELLER, WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor alle huidige en toekomstige bestellingen, die u heeft geplaatst (hierna ook te noemen ‘besteller”) gelden uitsluitend de Algemene Voorwaarden (hierna ook te noemen ‘AV’) van de Teampress B.V. (hierna ook te noemen ‘de ondernemer’ of ‘Productbox’).

1.2.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

1.3.
Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.4.
Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

1.5.
Afwijkende, tegengestelde of aanvullende algemene voorwaarden van de besteller worden geen onderdeel van de overeenkomst.

1.6.
Alle gegevens, die de besteller gedurende de bestelprocedure invult, moeten actueel en waarheidsgetrouw zijn. De abonnee mag het persoonlijke wachtwoord niet aan derden bekend maken en de abonnee dient het zo te bewaren, dat onbevoegden er geen toegang toe kunnen krijgen, en de abonnee dient het Productbox onverwijld schriftelijk mee te delen, wanneer de abonnee het verliest of heeft doorgegeven. De abonnee is overeenkomstig de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor misbruik, bijv. voor alle onbevoegde bestellingen met het wachtwoord door derden, en voor de daaruit voortvloeiende geldelijke vorderingen.

1.7.
Productbox behoudt het recht voor om de onderhavige AV met effect voor de toekomst volgens de volgende procedure te wijzigen. Productbox zal de besteller met betrekking hiertoe van de beoogde wijzigingen van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen en de besteller op het recht tot verzet wijzen. De wijzigingen gelden als aangenomen, wanneer de besteller niet binnen twee maanden na de mededeling van de wijziging verzet aantekent. Indien de besteller tegen de wijziging verzet aantekent, behoudt Productbox het recht voor om wanneer het gaat om aanbodvarianten met onbepaalde looptijd c.q. onbepaald aantal leveringen, de overeenkomst reglementair op te zeggen.

 

ARTIKEL 2 – HET AANBOD

2.1.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.2.
Alle gegevens met betrekking tot onze goederen en prijzen vóór het afsluiten van de overeenkomst zijn vrijblijvend en niet-bindend. De afbeeldingen van de producten hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. Vooral na een vernieuwing van het assortiment van de fabrikant kunnen veranderingen in het uiterlijk en de verpakking van de producten voorkomen.

Reclamaties op grond hiervan worden niet aanvaard, als de veranderingen redelijkerwijs voor de besteller acceptabel zijn. Indien er niet uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen, kan de besteller geen aanspraak maken op levering van bepaalde proefproducten, wanneer de besteller de proefproducten dienst van Productbox heeft besteld.

2.3.
Tussen Productbox en de besteller wordt door het aannemen van een aanbieding van de besteller als volgt een rechtsgeldige koopovereenkomst gesloten.
De besteller kan door het volledig invullen en bevestigen van het door Productbox beschikbaar gestelde formulier een bindend aanbod inleveren. Productbox kan dit aanbod ofwel door het toesturen van een bindende verklaring van aanvaarding of door het toesturen van de bestelde goederen aannemen. Tot dat moment kan Productbox te allen tijde zonder opgaaf van redenen weigeren het aanbod aan te nemen. Pas als het aanbod is aangenomen ontstaat aanspraak op levering van de goederen.
Productbox zal terstond langs elektronische weg bevestigen, dat Productbox de bestelling heeft ontvangen. Deze ontvangstbevestiging is nog geen bindende aanvaarding van de bestelling. Onze verklaring van aanvaarding kan wel samen met de ontvangstbevestiging worden verstuurd.

2.4.
Ons aanbod is gericht op de eindverbruiker in Nederland en de goederen zijn niet bestemd voor de wederverkoop. Daarom worden alleen bestellingen in hoeveelheden aangenomen die voor huishoudens gebruikelijk zijn.

 

ARTIKEL 3 – HERROEPINGSRECHT

3.1.
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.

3.2.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De abonnee zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Voor cosmeticaproducten geldt dat deze niet gebruikt en/of geopend mogen worden. Indien de abonnee van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

De herroeping en retourzendingen moeten worden geadresseerd aan:

TEAMPRESS B.V.
KERKETUINENWEG 95
2544 CZ DEN HAAG

 

ARTIKEL 4 – KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING

4.1.
Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

4.2.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

ARTIKEL 5 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

5.1.
Het herroepingsrecht geldt niet voor overeenkomsten voor de levering van goederen, die op grond van hun hoedanigheid niet geschikt zijn om te worden geretourneerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor al gebruikte, verontreinigde cosmetische producten.

 

ARTIKEL 6 – DE PRIJS

6.1.

Prijzen zijn inclusief omzetbelasting

6.2.
De rekeningen van Productbox dienen, ongeacht het wettelijke herroepingsrecht, onmiddellijk te worden betaald.

6.3.
Voor de betaling kan de besteller uitsluitend gebruik maken van de betalingsmodaliteiten, die tijdens de bestelling zijn overeengekomen en aangegeven. Voor de betalingsmodaliteiten, die ook voor minderjarigen toegankelijk zijn, is toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.

6.4.
De besteller heeft alleen recht op verrekening, wanneer de tegenvorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld, c.q. waarvoor het tijd is om tot een beslissing te komen of die niet door ons zijn betwist. De besteller is alleen bevoegd om een beroep te doen op het recht van retentie, wanneer de tegenvordering op dezelfde overeenkomst berust.

 

ARTIKEL 7 – BETALING

7.1.
Bij niet tijdige betaling, onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het abonnement ook na aanmaning niet ontvangen is, is de ondernemer gerechtigd het abonnement eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

7.2.
Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 3 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

7.3.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

7.4.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

ARTIKEL 8 – KLACHTENREGELING

8.1.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

8.2.
Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

8.3.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

ARTIKEL 9 – GESCHILLEN

9.1.
Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

ARTIKEL 10 – LEVERING, LEVERINGSVOORWAARDEN, EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1.
Productbox behoudt het recht voor om pas te leveren, wanneer de goederen volledig zijn betaald en na afloop van de herroepingstermijn voor het wettelijke herroepingsrecht voor consumenten. Er bestaat geen aanspraak op een eerdere levering.

10.2.
Productbox levert alleen naar Nederland, waar pakjes kunnen worden bezorgd. Geen postbussen.

10.3.
Productbox blijft eigenaar van de goederen, totdat de koopprijs volledig betaald is.

10.4.
Productbox is niet verantwoordelijk voor vertraging van verzending indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten de controle van Productbox.

 

ARTIKEL 11 – GARANTIE

11.1.
De wettelijke garantiebepalingen zijn van kracht.

 

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID VAN PRODUCTBOX, VERPLICHTINGEN VAN DE BESTELLER

12.1.
Productbox is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor niet nakomen van haar verplichtingen uit de overeenkomst indien veroorzaakt door een gebeurtenis redelijkerwijs buiten onze controle.

12.2.
Het recht op schadevergoeding is beperkt tot schade die voor overeenkomsten als deze valt te voorzien en normaal is.

12.3.
De besteller is verplicht om voor het gebruik de gebruiks- en waarschuwingsaanwijzingen bij de geleverde producten zorgvuldig te lezen en in acht te nemen.

 

ARTIKEL 13 – GEGEVENSBESCHERMING

13.1.
Zie hiervoor de Privacy Policy van Productbox.

 

ARTIKEL 14 – AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN

14.1.
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.